Kiểm tra tình trạng lớp

Nhập mã lớp mà bạn muốn kiểm tra vào ô sau.

Nếu bạn còn nhìn thấy thông tin lớp trên website, điều này chứng tỏ lớp bạn đang kiểm tra vẫn đang còn, và bạn có thể đăng ký nhận lớp đó.