Địa lý 8

Đề cương ôn tập môn Địa lý lớp 8 học kì 2

Tài liệu gồm 2 phần chính: lý thuyết và bài tập. Ngoài ra cũng có những câu hỏi ôn tập cho học sinh ở 2 dạng: trắc nghiệm và tự luận.

Ôn tập kiến thức Địa lý 8 Học kì 1

Tài liệu tổng hợp kiến thức 13 bài học trong chương trình Địa lý lớp 8 - Học kì 1. Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp học sinh nhớ kiến thức sâu hơn, có thể áp dụng vào các dạng bài tập cuối kì.